نوشته‌ها

خرید مستقیم سبد جای نان

/
هنگامی که از مغازه یا نان وایی نانی را می خرید، باید آن را حتما در سبد یا ظرفی بسته گذاشته تا با هوا مجاورت نداشته باشد و سبب خشک شدن نان ها نشود. پس شما به یک